وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
ماموريت و چشم انداز وزارت اقتصاد
ماموريت و چشم انداز

بيانيه ماموريت:

نقش آفريني در مديريت كارآمد اقتصادي كشوربا مشاركت فعال در تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور، مديريت نهادهاي زيرساختي منتخب، مديريت عمليات مالي دولت و نظارت مالي موثر.

كاركردهاي كليدي وزارت اقتصاد براي تحقق اين ماموريت چنين هستند:

- مشاركت فعال در تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي بين سازمان ها در اجراي سياست ها
-
مديريت نهادهاي زيرساختي اقتصادي منتخب
-
مديريت عمليات مالي دولت
-
انتظام بخشي و راهبري نظام مالي و محاسباتي كشور و نظارت مالي
-
نظارت مالي بر صحت عمل جريان مبادلات اقتصادي
-
تعامل با نهادهاي بين المللي و مشاركت در ديپلماسي اقتصادي

 *** نهادهاي زيرساختي اقتصادي منتخب: بازار سرمايه، گمرك، ماليات، سرمايه گذاري در خارج، جذب سرمايه گذاري خارجي، بيمه ها و بانك هاي دولتي، و سازمان خصوصي سازي، خزانه داري ...

بيانيه چشم انداز:

با اتكال بر خداوند متعال، خانواده وزارت امور اقتصادي و دارايي در افق 1396تبديل به مجموعه اي منسجم، منضبط و موثر شده است كه در حكــمراني مطلوب اقتصادي، پيـشران، در ايجاد اصلاحات نهادي-ساختاري، پيشرو، و در ايجاد شفافيت و انضباط مــالي، پايدار است.


توصيف چشم انداز خانواده وزارت امور اقتصادي و دارايي در افق 1396

 - در سال 1396، وزارت اقتصاد در حوزه سياست گذاري و قانون گذاري اقتصادي تبديل به نقش آفريني تاثيرگذار شده است. تصميم سازي هاي كارشناسانه، حضور موثر در مجامع سياست گذاري و قانون گذاري و تعامل هدفمند با سازمان هاي ذيربط، وزارت اقتصاد را به پيشران حكمراني مطلوب اقتصادي تبديل كرده است.

- در سال 1396، وزارت اقتصاد نشان داده تحقق آرزوي ديرينه استقلال از درآمدهاي آسان نفتي و اتكا به درآمدهاي پاك مالياتي، شدني است و در اين راه گام هاي موثري برداشته و ابرپروژه اصلاحات ساختاري-نهادي را قدرتمندانه آغاز نموده و به پيش برده است.

- خانواده وزارت اقتصاد براي آن كه بتواند درآمد ماليات را جايگزين درآمد نفت كند از يكسو گستره و عدالت مالياتي را افزايش داده است و از ديگر سو بر توان ثروت آفريني كشور افزوده است. خانواده وزارت اقتصاد از طريق تركيب مناسبي از آماده سازي محيط كسب وكار، زمينه سازي سرمايه گذاري داخلي و خارجي، خصوصي سازي، آزادسازي، رقابتي سازي و توانمندسازي، پيشرو در ايجاد اصلاحات نهادي-ساختاري و افزايش كارايي مديريت اقتصادي شده است.

- اين پيشگامي در اصلاحات نهادي اقتصادي زمينه ساز رشد پايدار عادلانه غيرتورمي شده است. در سال 1396، اصلاحات اقتصادي به ثمر نشسته، توليد رونق گرفته و آينده اي بهتر فراروي اقتصاد كشور است.

- در سال 1396، خانواده وزارت اقتصاد به عنوان سازماني منضبط و در عين حال انضباط آفرين و دستگاهي شفاف و شفافيت بخش در مجموعه دولت شناخته شده است و عمليات مالي و نظارتي دولت را با قدرت و شفافيت به پيش مي برد و در ايفاي مسووليت پاسخگويي دولت نقش آفرين و فعال خواهد بود.

- خانواده منسجم وزارت اقتصاد با رسيدن به چنين جايگاهي و با كسب چنين موفقيتي، يك مجموعه شاخص، الگو و الهام بخش در نظام اداري خواهد بود و به عنوان موفق ترين كارگزار دولت در عرصه توسعه اقتصادي و دستيابي به پيشرفت و عدالت گام برخواهد داشت.

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی