وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
چگونه مي توانم به سما بپيوندم
پيوندسما

  مي خواهم در مديريت استراتژيك وزارت خانه مشاركت كنم، چه مي توانم بكنم؟

 جواب: پنج راه وجود دارد:

 

  1- نقد اولويت هاي راهبردي اعلام شده. از طريق اين صفحات براي هر اولويت شما مي توانيد آن را نقد كنيد.

   2- پيشنهاد اهداف و اقدامات راهبردي براي مراكز مسووليت مختلف. شما مي توانيد بعد از مطالعه اولويت هاي راهبردي، يك هدف كمي يا يك اقدام عملي را براي يكي از مراكز مسووليت پيشنهاد كنيد. پيشنهاد شما توسط مشاورين وزير بررسي خواهد شد.

    3- در نظرسنجي هاي ماهانه شركت كنيد. نظرات شما راهگشا خواهد بود.

   4- ديدگاه خود را در اين صفحه اگر وزير اقتصاد بودم، اين وبسايت در جايي كه نوشته شده است: ”اگر وزير بودم فرمان اجراي اين پروژه يا اقدام استراتژيك را مي دادم“ وارد كنيد. اين ديدگاه هاي برتر اثرگذار و اجراپذير بعد از تاييد مشاورين به وزير ارايه خواهد شد.

  5- به رايانامه (ايميل) سامانه مديريت استراتژيك ديدگاه هاي خود را ارسال كنيد.