وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
منو
تشریح اولویت راهبردی (1) افزایش توان ثروت آفرینی کشور
افزايش توان

مقدمه:

بهبود رفاه آحاد جامعه در گروي افزايش توان ثروت‌آفريني كشور و توزيع عادلانه درآمد حاصل از بالفعل نمودن اين ظرفيت است. منظور از اين افزايش توان بالفعل‌شده، چيزي نيست جز رشد توليد (رشد اقتصادي). تحقق رشد اقتصادي از طريق افزايش موجودي سرمايه (فيزيكي و انساني) و ارتقاء بهره‌وري امكان‌پذير مي‌شود.

لذا براي افزايش توان ثروت آفريني كشور بايد افزايش بهره وري رخ دهد و سرمايه جديد شكل گيرد. وزارت اقتصاد در حيطه اختيارات خود سه اهرم كليدي را تا حدودي در اختيار دارد:

بهبود محيط كسب وكار،گسترش تأمين منابع مالي براي توليد اقتصادي در كشور (جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي )خصوصي سازي و توانمندسازي و افزايش سهم بخش خصوصي در اقتصاد.

 بهبود محيط كسب وكار

خانواده وزارت اقتصادبه ويژه نظام هاي گمركي، مالياتي، بازارسرمايه، نظام بانكي و بيمه اي از مهم ترين عوامل موثر بر محيط كسب وكارند، انتظار مي رود سال هاي آينده با بهبود محيط كسب وكار زمينه ساز رشد بهره وري، افزايش انگيزه سرمايه گذاري وافزايش توان ثروت آفريني كشور باشيم.

گسترش تأمين منابع مالي (جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي


بخشي از رشد اقتصادي از طريق تشكيل سرمايه جديد رخ مي دهد، خانواده وادا بايد بكوشد با جذب و حمايت از سرمايه گذاران خارجي و داخلي و افزايش تنوع و ارتقاء كيفيت ابزارها، بازارها و خدمات مالي در كشور، شرايط را براي افزايش نرخ تشكيل سرمايه، مديريت ريسك سرمايه گذاري و كاهش هزينه هاي تأمين مالي فراهم كند.  

 توسعه بخش خصوصي و افزايش سهم بنگاههاي خصوصي در اقتصاد

در راستاي توسعه بخش خصوصي و افزايش سهم بنگاه هاي خصوصي در اقتصاد خانواده وزارت اقتصاد بايد در حيطه اختيارات خود با گسترش فضاي رقابتي (رقابتي سازي)، خصوصي سازي موثر و واقعي، توانمندسازي و آزادسازي (به صورت همزمان يا به صورت متوالي) به اين امر اهتمام بورزد.

افزايش كيفيت قوانين و مقررات و افزايش دسترسي به اطلاعات كامل و شفاف اقتصادي، تعريف و تفكيك امور حاكميتي از امور قابل واگذاري برخي از اقدامات قابل ذكر اين حوزه هستند.

** توضيح: راهكارهاي رقابتي سازي، خصوصي سازي، توانمندسازي و آزادسازي مي تواند در عرض و يا در طول همديگر (به صورت همزمان يا متوالي) تعريف شوند كه اين وابسته به تصميمات و اقتضائات مديريتي است.فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی