وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تشریح اولویت راهبردی (6) ایجاد و یکپارچه سازی سامانه های مدیریتی و عملیاتی
يكپارچه سازي

سامانه هاي مديريتي و عملياتي وادا

 وزارت اقتصاد و تمام سازمان هاي زيرمجموعه بايد خود را به فناوري روز به ويژه فناوري هاي توانمندساز اطلاعاتي و ارتباطي مجهز كنند و مبناي تصميمات و اقدامات آنان بايد سامانه هاي عملياتي و مديريتي باشد. همچنين بايد فعالين حوزه هاي تحت نظارت يا نفوذ را به استفاده از فناوريهاي روز به ويژه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي تشويق و آنها را در اين زمينه حمايت و پشتيباني كنند.

بديهي است اين تغيير همراه با مقاومت هاي سازماني خواهد بود و عدم تطابق توان فني نيروي انساني با شرايط جديد، محدوديت بودجه و اعتبار حوزه فاوا و عدم وجود زيرساخت هاي ارتباطي مطمئن در اين مسير وجود دارد اما مديران ارشد بايد خود را متعهد به ايجاد و يكپارچه سازي سامانه هاي اطلاعاتي مديريتي و عملياتي در حوزه خود بكنند.

استفاد از سيستم هاي مديريت عملكرد، داشبوردهاي مديريتي و انتشار اطلاعات كه قابليت اتصال به مركز (ستاد وزارت خانه) داشته باشد نيز در اولويت خواهد بود.

 

سامانه هاي اطلاعات ملي

سياست گذاري و قانون گذاري مبتني بر اطلاعات و واقعيات نيازمند دستيابي به اطلاعات با سه ويژگي جامعيت، صحت و سرعت است. براي افزايش كيفيت قانون گذاري بايد سامانه هاي اطلاعات ملي ايجاد شوند و از تمام اعضاي خانواده وادا انتظار مي رود كه در اين پروژه فراسازماني و بين وظيفه اي مشاركتي فعالانه و همدلانه داشته باشند. اين سامانه ها جنبه ملي داشته و همه در اين بخش سهيم هستيم:

- سامانه احراز هويت اشخاص حقيقي وحقوقي فعال در نظام اقتصادي كشور

- سامانه يكپارچه اطلاعات اقتصادي كشور

- سامانه مديريت بر عملكرد بنگاه ها و مجامع

- سامانه مديريت جامع اموال دولت

- سامانه جامع مشتريان بانكي

- سامانه خزانه داري نوين

- سامانه اطلاعات تجاري كشور

- و سامانه نظارت آني خزانه داري كشور

- سامانه توليد امضاي ديجيتال

- سامانه جامع اطلاعات سرمايه گذاران در بازار سرمايه كشور

**: توضيح: اين ليست بخشي از سامانه هاي ملي مرتبط با وادا است و در آينده تكميل خواهد شد.

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی