وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تشریح اولویت راهبردی (5) ارتقاء هم افزایی درون سازمانی و همکاری فراسازمانی (فراوزارتی)
هم افزايي

هم افزايي درون سازماني

هم افزايي درون وزارتي از مسير اين موارد محقق خواهد شد:

- داشتن دغدغه نسبت به عملكرد تمام اعضاي خانواده وادا (اعم از نهادها و سازمان هاي وابسته و حوزه هاي تحت نظارت يا نفوذ) علاوه بر دغدغه تعالي خود.

- پرهيز از رقابت هاي برون و درون سازماني

- تعريف و مشاركت در پروژه هاي مشترك و پروژه هاي فراوظيفه اي

- مديريت همگراي انتشارات، رسانه ها و ارتباطات محيط خارجي

- به اشتراك گذاشتن ظرفيت ها و استفاده از ظرفيت هاي يكديگر و تسهيم تجارب درون سازماني و منابع، قابليت ها، سرمايه هاي انساني، سازماني و اطلاعاتي

- تعهد موثر به توافق نامه هاي بين سازماني.

- معماري يكپارچه سامانه هاي اطلاعاتي و هماهنگي بين آنها و به اشتراك گذاري اطلاعات

- پنداشتن خود به عنوان جزيي (عضوي) از يك كل (خانواده) و متعهد ماندن به خانواده.

 

هم كاري فراسازماني

 

- ماهيت فرابخشي وزارت اقتصاد همكاري فراسازماني را الزامي مي كند. همكاري فراسازماني (=فرا وزارتي) به اين معناست كه تمام مديران درك كنند كه وظايف وزارت بدون تعامل با ديگر نهادهاي حكومتي، مردمي و بين المللي ميسر نيست. در اين راستا محورهاي زير بايد در دستور كار تمام خانواده وادا باشد.

- تعامل مثبت و هم افزا با ساير دستگاه هاي و وزارت خانه هاي قوه مجريه

- تعامل با دستگاه هاي ساير قوا

- تعامل مثبت با جامعه و نهادهاي مردمي

- تعامل موثر با نهادهاي بين المللي

* مثال: امنيت اقتصادي موثر بر اهداف وادا است اما در حيطه اختيارات قوه قضائيه و مقننه است. وادا بايد فعالانه و مسوولانه با ساير قوا تعامل كند.

** همكاري فراسازماني بايد با اطلاع و در صورت لزوم محوريت وزير باشد.

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی