وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تشریح اولویت راهبردی (4) تقویت انضباط ، سلامت و شفافیت مالی و اداری
تقويت انضباط

سلامت و  شفافيت مالي-اداري

انتظار مي رود خانواده وادا در محورهاي زير گام هاي موثري بردارد:

- ارايه گزارش هاي شفاف، دقيق و منطبق بر واقعيات

- ايجاد سهولت در دسترسي به اطلاعات

- ايجاد سهولت در تحليل اطلاعات به منظور كشف جرائم و تخلفات

- حفظ امنيت شغلي همكاران منتقد

- رسيدگي سريع و مناسب به تخلفات و جرايم مالي

- سرعت، دقت، صحت و جامعيت نظارت هاي مالي

- آگاه سازي ذينفعان و امكان پيگيري حقوق ايشان

- كاهش امكان دستكاري در اطلاعات و مستندات مالي

- كاهش امكان سوء استفاده از اختيارات مديريتي و شغلي

- استفاده از سامانه هاي نظارت الكترونيكي

- اطلاع رساني سريع و دقيق به مراجع ذيربط

- استقرار سيستم پيگيري مطالبات و حقوق ذينفعان

- استفاده از خدمات اشخاص حرفه اي مستقل، براي تهيه اطلاعات و گزارش ها يا اعتباردهي به آنها.

- به كارگيري استانداردهاي حاكميتي و كنترل هاي داخلي مناسب به منظور ارتقاء كنترل دروني، شفافيت و پاسخدهي.

- ارتقاي نظام مالي و محاسباتي كشور و ايجاد وحدت رويه در آن.

- احصا اموال مازاد دستگاه هاي اجرايي و تعيين تكليف آن ها

* حركت به سمت بنگاه داري حرفه اي و اصول حاكميت شركتي

 

انضباط مالي- اداري

انتظار مي رود خانواده وادا به عنوان مجموعه اي منضبط و در عين حال انضباط آفرين در محورهاي زير گام هاي موثري بردارد:

 

- قاعده مندي سياست گذاري اقتصادي

- استانداردسازي و ايجاد رويه هاي يكسان و جلوگيري از اعمال سليقه ها در اجراي آن

- انطباق اقدامات با قوانين و مقررات و اصول و استانداردهاي پذيرفته شده مالي و اداري

- حاكميت روح قوانين و مقررات علاوه بر ظاهر قوانين و مقررات

- قاعده مند شدن فرايندهاي مالي - اداري

- پاسخگو بودن و مسووليت پذير در قبال اقدامات و نتايج

- استقرار نظام مديريت  عملكرد، حسابرسي عملكرد سازماني و فردي و ارزيابي جامع اقدامات

* موفقيت در اجراي اين اولويت راهبردي علاوه بر اقدامات فوق الذكر به اجراي موفقيت آميز هم افزايي درون سازماني و همكاري فراسازماني و سامانه هاي اطلاعاتي مديريتي و عملياتي وابسته است.

 

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی