وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تشریح اولویت راهبردی (3) مشارکت فعال و موثر در سیاست گذاری وقانون گذاری
مشاركت فعال

تصميم سازي كارشناسانه و مشاركتي

تهيه پيش نويس سياست ها و قوانين بايد به گونه اي باشد كه هم از نظر محتوايي و هم از نظر ظاهري جذاب و موثر باشد. تصميم سازي هاي ما بايد داراي اين ويژگي ها باشد:

- تعريف و شناخت دقيق، صحيح و كامل مساله
- بررسي و ترسيم آثار و پيامدهاي تصميم
- بررسي تاريخچه تصميم و تصميمات قبلي
- تحليل ذينفعان و سنجش عواقب تصميم برآنان
- بررسي طيف گسترده و متنوعي از گزينه ها
- تحليل امكانات و محدوديت هاي منابع مالي، نيروي انساني، قانوني و ساير موارد
- بررسي شرايط اجراي آسان و روان تصميم
- رويكرد مشاركتي در تصميم سازي
- بررسي ديدگاه هاي مختلف و دوري از تعصب
- شمول تصميم به حداكثر جامعه هدف
- بررسي ماندگاري تصميم و استحكام مباني آن
- هماهنگي با سايرتصميمات بويژه اسنادبالادستي
 

مشاركت فعال در تصميم گيري

مشاركت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي نبايد صرفاً به حضور در جلسات مجامع تصميم گيري محدود شود. ويژگي هاي زير نمايندگان وزارت اقتصاد را در جلسات تبديل به يك عضو جدي، حرفه اي و اصلي سازوكارهاي تصميم گيري كشور خواهد كرد:

- پيش آمادگي قبل از جلسه از جمله كسب اطلاعات از مراجع مختلف
- تعامل موثر با اعضاي جلسه
- مطلع از نظرات نهادهاي صنفي، تشكل هاي غيردولتي و شبكه خبرگان
- پيگيري مصوبات قبلي
- اظهار نظرهاي مسوولانه

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی