وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
درباره سما

سامانه مديريت استراتژيك يعني سامانه اي كه مسوول تنظيم و تصويب و پيگيري اهداف و اقدامات راهبردي خانواده وزارت اقتصاد است.

سامانه مديريت استراتژيك از شبكه­اي از مشاوران، كارشناسان و نمايندگان معاونت­ها و سازمان­هاي مختلف هستند كه با هم اولويت­هاي راهبردي وزارت و اهداف كمي راهبردي و اقدامات كليدي خانواده وزارت اقتصاد را تهيه، تنظيم، تصويب، اجرا و پيگيري مي­كنند. همه اين فعاليت­ها زير نظر شخص وزير انجام مي شود.

فرآيند كلي سما (چرخه مديريت استراتژيك وزارتخانه ) به شكل زير است:
ساختار سما به شرح زير است:

شوراي معاونين 

ماموريت: مشاركت در نهايي سازي و روزآمدسازي اولويت هاي راهبردي (شش ماهه) و مشاركت در ارزيابي هاي دوماهانه 
كميته راهبري، شامل 5 عضو منتخب از شوراي معاونين و مشاورين وزير

اعضاي اين كميته: جنابان آقايان صادقي گلمكاني، پاريزي، عليشيري، نيكزاد، لشكربلوكي، رياست اين كميته بر عهده آقاي صادقي گلمكاني معاونت توسعه و پشتيباني است.

ماموريت: توسعه نظام مديريت راهبردي.

مجمع نمايندگان مراكز مسووليت: نمايندگان مراكز مسووليت كه از طرف بالاترين مقام آن مركز مسووليت به سما معرفي شده اند.ماموريت: تعامل با مشاوران وزير براي نهايي سازي اهداف و اقدامات راهبردي هر مركز مسووليت و همچنين ارايه پيشنهاد براي توسعه نظام مديريت راهبردي


شوراي مشاوران وزير و كارشناسان مستقلماموريت: تعامل با مراكز مسووليت براي نهايي سند اهداف و اقدامات راهبردي و ارجاع به وزير براي تصويب

مدير هماهنگي: لشكربلوكي، مشاور وزير