وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تشریح اولویت راهبردی (7) : توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی
توسعه هدفمندي

توسعه هدفمند سرمايه هاي انساني

 تمام اولويت هاي شش گانه قبلي در گرو نيروي انساني توانمند، با انگيزه و مشاركت جوست. مديران تمام حوزه هاي زيرمجموعه وادا بايد خود را موظف به توسعه اين منبع كليدي (سرمايه هاي انساني) بدانند. اهم اولويت هاي اين محور عبارتند از: 

- شناسايي مشاغل راهبردي و تهيه پروفايل شايستگي موجود و مطلوب براي هر كدام از مشاغل راهبردي

- اجراي برنامه توسعه سرمايه انساني در مشاغل راهبردي و عملياتي از جمله:

- برگزاري آموزش هاي متنوع و هدفمند براي روزآمدسازي و افزايش دانش و مهارت كاركنان در دو سطح بلندمدت و كوتاه مدت

- استقرار نظام مديريت عملكرد و شايسته سالاري

- بهره‌مندي كاركنان از حداكثر مزاياي قانوني و افزايش رفاه كاركنان

- اصلاح ساختار نيروي انساني براي افزايش سهم متخصصان

- اجراي طرح پرورش مديران فردا و جانشين پروري

- تقويت نظام مشاركت كاركنان در ارايه راهكارها و نظرات

- ايجاد بانك اطلاعاتي مديران و صلاحيت آنان

- ايجاد سامانه يكپارچه مديريت دانش براي حفاظت از دانش و تجربه سرمايه هاي مديريتي و انساني 

 

توسعه هدفمند سرمايه هاي سازماني

 سازمان هاي دولتي اگر ساختار، فرآيند و سيستم هاي خود را به روز نكنند، اسير بروكراسي و لختي مي شوند.

مديران مراكز مسووليت بايد خود را متعهد به روزآمدسازي سيستم ها، ساختارها، فناوري و فرهنگ پشتيبان اولويت هاي راهبردي وادا كنند.

محورهاي توسعه هدفمند سرمايه هاي سازماني عبارتند از:

- بازمهندسي فرآيندها با هدف تسهيل، ساده سازي،  شفافيت بخشي، كوتاه كردن مراحل انجام كار و استفاده برنامه ريزي شده از ظرفيت هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

- ايجاد فرهنگ كاري مبتني بر خدمت گذاري صادقانه، سلامت، سرعت و پاسخگويي و محوريت منافع ملي و تقويت تعهدسازماني در بين كاركنان، مديران

- اصلاح ساختار با هدف ايجاد سرعت و شفافيت

- ايجاد سامانه هاي مديريتي و عملياتي يكپارچه كه تسهيل گر تصميمات و اقدامات باشند.

فرم

ارزيابي شما از لولويت سما

ديدگاه شما در مورد اين اولويت؟
* اولويت هاي راهبردي
* تاریخ
 
امتیاز دهی