وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
گزارش مشاور وزير
لشگر بلوكي

گزارش دكتر مجتبي لشكربلوكي مشاور وزير در زمينه مديريت استراتژيك

مبتني بر دستور ويژه مقام محترم وزارت، فرآيند تهيه و تدوين اولويت هاي راهبردي وزارت آغاز شد، با جلسات متعدد و كار بسيار فشرده و سنگين و با مشاركت مستقيم و يا غيرمستقيم تمام مراكز مسووليت اين سند در صد روز اول كاري دولت تهيه و ارزيابي، اصلاح و در نهايت تصويب شد.

تا آن جا كه من اطلاع دارم، اولين وزارت خانه اي در دولت تدبير و اميد كه سند راهبردي مدوني در سطح وزارت خانه دارد و در حال تهيه اهداف راهبردي و اقدامات راهبردي در سطح زيرمجموعه­هاي خود است، وزارت اقتصاد است. با افتخار مي توانيم بگوييم وزارت اقتصاد يكي از وزارت خانه هاي پيشرو در آغاز مديريت استراتژيك در دولت تدبير و اميد است و اميدوارم كه در استقرار آن نيز پيشگام باشد.

واژه مديريت استراتژيك ممكن است ترس آور و يا با پرستيز باشد اما بگذاريد تعريفي ساده از آن ارايه دهم:

- مديريت استراتژيك يعني فرآيند

- اتخاذ تصميمات استراتژيك

- اجراي اقدامات استراتژيك

- براي تحقق تغييرات و دستاوردهاي استراتژيك

حال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه استراتژيك چيست؟ هر چيزي كه تاثير اساسي و ماندگار بر نتايج كليدي عملكرد يك سازمان داشته باشد را استراتژيك مي گويند. ما در مديريت استراتژيك وزارت خانه در جستجوي اقدامات و تغييراتي هستيم كه بر نتايج كليدي عملكرد وزارت خانه يعني :

- كيفيت سياست ها وقوانين اقتصادي

- كيفيت نهادها و زيرساخت هاي اقتصادي

- شفافيت و انضباط مالي-اداري و صحت عمل جريان مبادلات اقتصادي

- بهبود محيط كسب وكار و توان ثروت آفريني كشور (ظرفيت رشد اقتصادي)

- تامين مالي پايدار دولت

- تاثيراساسي بگذاريم

اولويت هاي راهبردي تهيه شده و اهداف راهبردي و اقدامات پيشنهاد شده مراكز مسووليت همه و همه در نهايت دستيابي به بهبود در نتايج كليدي عملكردي كه در بالا اشاره شده را هدف گرفته اند.