وزارت امور اقتصاد و دارايي
صفحه خانه
تماس با ما
English
پيوندها


1395/4/20 يكشنبهپانزدهمین خبرنامه سما منتشر شد


1395/2/8 چهارشنبهچهاردهمین خبرنامه سما منتشر شد


1394/12/4 سه شنبهسیزدهمین خبرنامه سما منتشر شد


1394/10/9 چهارشنبهدر نشستی با حضور نمایندگان دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی:جلسه تبیین «دستورالعمل سنجش رضایت ارباب رجوع» برگزار شد

جلسه تبیین نحوه اجرایی شدن «دستورالعمل سنجش رضایت ارباب رجوع» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌ها و دستگاه‌های زیر مجموعه آن از سوی مرکز نوسازی و تحول اداری وزارتخانه برگزار شد.

نظر خواهي 3
از نظر شما کدام عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی از همه موثرتر بوده است؟
   
دستیابی ارتقاء سهم درآمدهای غیر نفتی در منابع عمومی دولت از 57درصد به 65 درصد
افزایش سهم بخش خصوصی واقعی از 13درصد به 87درصد
کاهش انجام تشریفات گمرکی رویه واردات از 26 روز به 3 روز
افزایش سهم غیر دولتی از بازار بیمه از 56.5 درصد به 64 درصد